jawaban soal: kemerdekaan hak repudiasi

Alquran adalah kitab yang membenarkan kitab kitab terdahulu, hal ini diterangkan dalam alquran surah …

a. yunus ayat 37
b. al baqarah ayat 128
c. al maidah ayat 3
d. al maidah ayat 2

Jawaban

Beriman kepada kitab Allah adalah rukun iman ke empat. Ada 3 kitab yang Allah turunkan sebelum Al Qur’an yaitu Taurat, zabur, injil. Alquran adalah kitab yang membenarkan kitab kitab terdahulu, hal ini diterangkan dalam alquran surah Yunus ayat 37

Pembahasan

Analisis kunci jawaban

 • A. Yunus ayat 73

“Tidaklah mungkin Al Quran ini dibuat oleh selain Allah; akan tetapi (Al Quran itu) membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya, tidak ada keraguan di dalamnya, (diturunkan) dari Tuhan semesta alam.”

Kandungan ayat

 • Al Qur;an bukan karangan makluk, Al Qur’an bersumber dari Allah
 • Al qur’an membenarkan bahwa allah telah menurunkan kitab sebelumya
 • Al baqarah ayat 128

Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau dan (jadikanlah) diantara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadat haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.

Kandungan ayat

 1. Ayat ini menjelaskan tentag doa nabi ibrahim
 2. Nabi ibrahim memohon pencerahan dari Allah tentang cara melakukan ibadah haji
 • Al maidah ayat 2

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Kandungan ayat

 1. Perintah untuk tidak melanggar apa yang telah allah syiarkan
 2. Perintah bertaqwa kepada Allah
 3. Perintah untuk saling tolong menolong dalam kebajikan dan takwa
 4. Larangan tolong menolong dalam berbuat dosa
 • Al maidah ayat 3

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Kandungan ayat

 1. Makanan  haram contohnya adalah bangkai, darah, daging babi, hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan yang disembelih untuk berhala
 2. Dolarang untuk mengundi nasib
 3. Agama paling sempurna di dunia ini adalah agama islam
 4. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang
 5. Boleh memakan makanan hram apabila dalam keadaan terpaksa dan hanya untuk bertahan hidup

Berdasarkan uraian diatasa dapat didiketaui bahwa jawaban dari soal tersebut adalah A. Yunus ayat 37

—————————————————————–

Soal berikutnya

Sebutkan rukun iman dan rukun islam

Jawaban

Rukun Islam adalah pilar-pilar agama. Sementara Rukun Iman adalah pilar-pilar keimanan dalam islam. Rukun islam dan rukun iman merupakan dasar atau fondasi yang wajib untuk dimiliki oleh seorang mukmin. Rukun Islam dan rukun iman ini diambil dari hadis jibril.

Pembahasan

RUKUN ISLAM

Rukun islam ini terdiri atas 5 perkara, yakni:

 1. SYAHADAT, yaitu bersaksi tak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad merupakan utusan Allah.
 2. SHALAT, yakni ibadah yang wajib dilaksanakan 5 kali dalam sehari.
 3. ZAKAT, yakni memberika sekian persen hartanya pada fakir miskin.
 4. PUASA, yakni menahan lapar, haus, juga hawa nafsu.
 5. HAJI, yakni berangkat ke tanah suci untuk beribadah apabila mampu.

RUKUN IMAN

Rukun iman ini menyangkut 6 perkara, antara lain sebagai berikut:

 1. Iman kepada Allah SWT
 2. Iman kepada Malaikat Allah
 3. Iman kepada Kitab-kitab Allah
 4. Iman kepada Nabi dan Rasul Allah
 5. Iman kepada Hari akhir/Kiamat
 6. Iman kepada Qada’ dan Qadar

 

Pelajari lebih lanjut

Dalil iman kepada kitab-kitab Allah, simak di sini

________________________________________

Uraian  materi

Kelas : VIII

Mata pelajaran : Agama

Bab : Iman Kepada Kitab Allah SWT

Kode soal : 8.14.2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *